e-hvtd v2.0 (9175)

哀怨 ai oán
♦Bi ai oán hận. ◇Bạch Cư Dị : Bách điểu khởi vô mẫu? Nhĩ độc ai oán thâm ? (Từ ô dạ đề ).