e-hvtd v2.0 (9175)

怎麼 chẩm ma
♦Tại sao, vì sao. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã thị nhĩ thúc phụ. Nhĩ chẩm ma "thúc phụ" bất khiếu, xưng hô "lão da"? . "", ""? (Đệ tứ tứ hồi).
♦Như thế nào. § Cũng như: như hà . ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn kiểm nhuyễn, nhĩ thuyết cai chẩm ma phạt tha? , ? (Đệ tứ ngũ hồi) Chúng tôi nể quá, nay thím bảo nên phạt như thế nào?
♦Làm gì. ◇Tần Phu : Nhĩ hoán ngã chẩm ma? ? (Đông Đường Lão , Tiết Tử ).
♦Phải, nhất định. § Cũng như: vụ tất . ◇Quan Hán Khanh : Tiểu nhân cấp tâm đông, khán khán chí tử, chẩm ma cứu tiểu nhân nhất mệnh! , , (Lỗ trai lang , Tiết Tử ).