e-hvtd v2.0 (9175)

浩然 hạo nhiên
♦Rộng lớn, bao la, bát ngát. ◇Tấn Thư : Huyền xa cáo lão, nhị thập dư niên, hạo nhiên chi chí, lão nhi di đốc , , , (Lưu Thật truyện ).
♦Không ngăn trở được, dứt khoát không lưu luyến. ◇Ôn Đình Quân : Hoang thú lạc hoàng diệp, Hạo nhiên li cố quan , (Tống nhân đông du ).
Hạo nhiên chi khí (viết gọn). ◇Văn Thiên Tường : Thiên địa hữu chánh khí, tạp nhiên phú lưu hình: Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, ư nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh , : , , , (Chánh khí ca ).