e-hvtd v2.0 (9175)

細微 tế vi
♦Rất nhỏ. ◎Như: tế vi đích vũ điểm hạt mưa nhỏ li ti.
♦Việc nhỏ. ◇Hậu Hán Thư : Phàm hoạn sanh ư sở hốt, họa phát ư tế vi, bại bất khả hối, thì bất khả thất , , , (Phùng Diễn truyện ).
♦Nhỏ nhen, hèn hạ, vi tiện. ◇Hán Thư : Đại vương khởi ư tế vi, diệt loạn Tần, uy động hải nội , , (Cao Đế kỉ hạ ).