e-hvtd v2.0 (9175)

山妻 san thê
♦Khiêm xưng vợ mình là san thê . ◇Tây du kí 西: Ngã san thê tự ấu tu trì, dã thị cá đắc đạo đích nữ tiên , (Đệ lục thập hồi).