e-hvtd v2.0 (9175)

咒語 chú ngữ
♦Lời tụng (khẩu quyết ) của phương sĩ, đạo sĩ, đồng cốt... niệm lên để làm phép thuật (trừ tà, trị bệnh...).
♦Trong tôn giáo chỉ lời hoặc câu có quyền lực đặc thù. § Còn gọi là chân ngôn .