e-hvtd v2.0 (9175)

侵蛑 xâm mâu
♦§ Cũng viết là: .
♦Xâm hại, cướp đoạt. ◇Lưu Vũ Tích : Phòng dân chi lí thậm chu, nhi bất chí kiểu sát; tự dân chi phương thậm dụ, nhi bất chí sử xâm mâu , ; , 使 (Đáp Nhiêu Châu chi sứ quân thư 使).