e-hvtd v2.0 (9175)

揄揚 du dương
♦Khen ngợi, tán dự. ◇Tào Thực : Từ phú tiểu đạo, cố vị túc dĩ du dương đại nghĩa, chương thị lai thế dã , , (Dữ Dương Đức Tổ thư ).