e-hvtd v2.0 (9175)

罵詈 mạ lị
♦Chửi mắng, nhục mạ. ◇Sử Kí : Kim Hán Vương mạn nhi vũ nhân, mạ lị chư hầu quần thần như mạ nô nhĩ , (Ngụy Báo Bành Việt liệt truyện ).