e-hvtd v2.0 (9175)

哭笑不得 khốc tiếu bất đắc
♦Dở khóc dở cười. ◇Từ Trì : Đáo xứ phát sanh liễu đề tiếu giai phi, khốc tiếu bất đắc đích sự tình , (Cuồng hoan chi dạ ).