e-hvtd v2.0 (9175)

玄談 huyền đàm
♦Đàm luận về đạo của Lão Trang và Chu Dịch.
♦Phiếm chỉ bàn luận hão, xa lìa thật tế.
♦Thuật ngữ Phật giáo: Giảng giải xiển thuật nghĩa lí Phật pháp. ◎Như: Hoa Nghiêm huyền đàm .