e-hvtd v2.0 (9175)

行腳 hành cước
♦Nhà tu đi (hành khất) các nơi tìm thầy học đạo.
♦Ăn xin, hành khất. ◇Bích Dã : Kim thiên đích hành cước hảo mạ! Na lí, chỉ tại nhất gia nhân gia lí yếu đáo liễu kỉ căn lạn hồng thự ! , (Đăng lung tiêu ).
♦Đi trên đường, tẩu lộ.
♦Hai chân động đậy không ngừng. ◇Tống Thư : Kí Chi bất dục dữ Ân Cảnh Nhân cửu tiếp sự, nãi từ cước tật tự miễn quy. Tại gia mỗi dạ thường ư sàng thượng hành cước, gia nhân thiết dị chi nhi mạc hiểu kì ý , . , (Cổ Kí Chi truyện ).