e-hvtd v2.0 (9175)

海角天涯 hải giác thiên nhai
♦Góc biển chân trời. Hình dung nơi rất xa xôi. ◇Bạch Cư Dị : Xuân sanh hà xứ ám chu du, Hải giác thiên nhai biến thủy hưu , (Tầm Dương xuân , Xuân sanh ).