e-hvtd v2.0 (9175)

現實 hiện thật
♦Sự thật khách quan trước mắt. ◇Lỗ Tấn : Xử hiện thật chi thế, nhi hữu dũng mãnh phấn đấu chi tài, tuy lũ phấu lũ cương, chung đắc hiện kì lí tưởng , , , (Phần , Văn hóa thiên chí luận ).
♦Đúng thật, phù hợp với tình huống thật tế. ◇A Anh : Kim quan mô khắc bổn, khắc hội nhân vật, cực vi hiện thật , , (Hoa diện tạp kịch , Đề kí ).