e-hvtd v2.0 (9175)

弄巧成拙 lộng xảo thành chuyết
♦Khéo quá hóa vụng; muốn làm cho (quá) hay, hóa ra hỏng. § Tục ngữ: Già néo đứt dây. ◇Hoàng Đình Kiên : Lộng xảo thành chuyết, vi xà họa túc , (Chuyết hiên tụng ).