e-hvtd v2.0 (9175)

融合 dung hợp
♦Tan chảy, dung hóa.
♦Điều hòa, hòa hợp. ◇Trần Lượng : Thiên nhân báo ứng, thượng đọa miểu mang; thượng hạ dung hợp, thật quan kích khuyến , ; , (Thư Triệu Vĩnh Phong huấn chi hành lục hậu ).