e-hvtd v2.0 (9175)

夷落 di lạc
♦Ngày xưa chỉ đất dân tộc thiểu số tụ ở. ◇Tả Tư : Man tưu di lạc, dịch đạo nhi thông, điểu thú chi manh dã , , (Ngụy đô phú ).
♦Mượn chỉ dân tộc thiểu số.