e-hvtd v2.0 (9175)

窩囊 oa nang
♦Hèn yếu, vô tích sự. ◎Như: nhĩ chân oa nang nhượng biệt nhân phiến liễu đô bất hiểu đắc , .
♦Ấm ức, rầu rĩ. ◎Như: kim thiên vô duyên vô cố bị lão bản quát liễu nhất đốn, chân oa nang ,