e-hvtd v2.0 (9175)

怨尤 oán vưu
♦Oán trách. ◇Ứng Thiệu : Thị cố quân tử ách cùng nhi bất mẫn, vinh nhục nhi bất cẩu, lạc thiên tri mệnh vô oán vưu yên , , (Phong tục thông , Cùng thông tự ).