e-hvtd v2.0 (9175)

謙虛 khiêm hư
♦Khiêm nhường, không tự mãn. ◇Tô Triệt : Thượng dĩ khiêm hư vi hiền, hạ dĩ ngạo đản vi cao , (Long xuyên biệt chí , Quyển thượng).
♦Khách sáo.