e-hvtd v2.0 (9175)

滿招損, 謙受益 mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích
♦Tự mãn vời lấy thất bại, khiêm hư thu được lợi ích. ◇Trần Sư Đạo : Quân tử thắng nhân bất dĩ lực, hữu hóa tồn yên, hóa giả, thành phục chi dã, cố viết: Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích , , , , : 滿, (Nghĩ ngự thí vũ cử sách ).