e-hvtd v2.0 (9175)

玄虛 huyền hư
♦Triết lí thâm diệu hư vô. ◇Hàn Phi Tử : Thánh nhân quan kì huyền hư, dụng kì chu hành, cưỡng tự chi viết đạo , , (Giải lão ).
♦Ý nói tính tình điềm tĩnh. ◇Tương Phòng : Phong tuyền thâu nhĩ mục, Tùng trúc trợ huyền hư , (Đề Đỗ Tân Khách tân phong lí u cư ).
♦Thủ đoạn, hoa chiêu làm mê hoặc người khác. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Giá nhất cá tiểu tiểu huyền hư, thuyết xuyên liễu nhất văn bất trị đích, bị tha ngạnh ngoa liễu ngũ thiên ngân tử, như hà bất áo hối , 穿, , (Đệ tứ bát hồi).
♦Hình dung thần bí khôn dò. ◇Lí Ngư : Hảo huyền hư đích thoại (Thận trung lâu , Vọng dương ).
♦Thiên không, khung xanh. ◇Triệu Diệp : Ngưỡng phi điểu hề ô diên, Lăng huyền hư hề phiên phiên , (Ngô Việt Xuân Thu , Câu Tiễn nhập thần ngoại truyện ).
♦Chợ. ◇Hồ Kế Tông : Tục xưng thị viết huyền hư, tục hô thị viết hư , (Thư ngôn cố sự , Thị tứ ).