e-hvtd v2.0 (9175)

聲色俱厲 thanh sắc câu lệ
♦Giọng nói vẻ mặt cực kì nghiêm khắc. ◇Mao Thuẫn : Giá lưỡng cú thoại hựu thị thanh sắc câu lệ, sở hữu toàn tập tại bạn công thất môn ngoại đích chức viên môn toàn bộ hách hoại liễu , (Tí dạ , Thất).