e-hvtd v2.0 (9175)

追隨 truy tùy
♦Theo sau. ◇Hậu Hán Thư : Tĩnh truy tùy chí khách xá, cộng túc , 宿 (Đảng Cố truyện ).
♦Noi gương, bắt chước làm theo người trước. ◇Đỗ Phủ : Khán quân đa đạo khí, Tòng thử sổ truy tùy , (Quá nam lân chu san nhân thủy đình ).