e-hvtd v2.0 (9175)

泰山北斗 thái san bắc đẩu
♦§ Cũng viết gọn thành Thái Đẩu . Tỉ dụ người đức cao vọng trọng hoặc có được thành tựu to lớn trác việt, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. ◇Tân Đường Thư : Tự Dũ một, kì ngôn đại hành, học giả ngưỡng chi như Thái San, Bắc Đẩu vân , , , (Hàn Dũ truyện ).