e-hvtd v2.0 (9175)

關外 quan ngoại
♦Chỉ Hàm Cốc Quan hoặc khu vực Đồng Quan về phía đông. ◇Sầm Tham : Thỉnh quân thì ức Quan ngoại khách, Hành đáo Quan tây đa trí thư , 西 (Hàm Cốc Quan ca tống Lưu Bình Sự sứ Quan tây 使西).
♦Khu vực phía ngoài kinh thành.
♦Phiếm chỉ phía ngoài quan ải.
♦Chỉ khu vực phía đông San Hải Quan .
♦Xưa gọi khu vực phía tây Khang Định (Tứ Xuyên) ngày nay.
♦Xưa gọi khu vực phía tây Gia Dục Quan .