e-hvtd v2.0 (9175)

風險 phong hiểm
♦Nguy hiểm, nguy cơ. ◇Mao Thuẫn : Nhĩ khán giá kiện sự hữu một hữu phong hiểm? ? (Tí dạ , Nhị).