e-hvtd v2.0 (9175)

告辭 cáo từ
♦Xin từ, không nhận.
♦Từ giã. ☆Tương tự: cáo biệt .