e-hvtd v2.0 (9175)

告老 cáo lão
♦Quan lại vì tuổi già xin từ chức (ngày xưa). ◇Trần Tử Ngang : Ư thị nhân giai trật mãn, cáo lão quy nhàn 滿, (Cao Phủ Quân mộ chí minh ).
♦Phiếm chỉ tuổi già về hưu.