e-hvtd v2.0 (9175)

營業 doanh nghiệp
♦Làm việc mưu sinh. ◇Tam quốc chí : Bách tính hư kiệt, ngao nhiên sầu nhiễu, sầu nhiễu tắc bất doanh nghiệp, bất doanh nghiệp tắc trí cùng khốn , , , (Ngô chí , Lạc Thống truyện ).
♦Đặc chỉ làm việc buôn bán.
♦Việc làm, chức nghiệp. ◇Lão Xá : Như quả nhĩ năng đào xuất giá cá ác thế lực, đệ nhị bộ đương tưởng nhất cá chánh đương đích doanh nghiệp , (Triệu tử viết , Quyển tam).