e-hvtd v2.0 (9175)

減輕 giảm khinh
♦Làm cho nhẹ bớt, làm vơi đi... (số lượng, cường độ, trình độ, v.v.). ◇Ba Kim : Tha tùy thì tại nỗ lực bang trợ biệt nhân giảm khinh thống khổ, cổ vũ biệt nhân đích sanh hoạt đích dũng khí (Quan ư "Đệ tứ bệnh thất" ).