e-hvtd v2.0 (9175)

因循 nhân tuần
♦Thuận theo tự nhiên (đạo gia). ◇Văn Tử : Vương đạo giả xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo, thanh tĩnh nhi bất động, nhất độ nhi bất diêu, nhân tuần nhậm hạ, trách thành nhi bất lao , , , , , (Tự nhiên ).
♦Noi theo, kế thừa. ◇Hán Thư : Tần kiêm thiên hạ, kiến Hoàng Đế chi hiệu. Lập bách quan chi chức. Hán nhân tuần nhi bất cách, minh giản dị, tùy thì nghi dã Bách quan công khanh biểu thượng , . . , , ().
♦Bảo thủ, thủ cựu.
♦Lần lữa, chần chờ, nhàn tản. ◇Từ Độ : Nhân tình lạc nhân tuần, nhất phóng quá, tắc bất phục tỉnh hĩ , , (Khước tảo biên , Quyển trung).
♦Cẩu thả, tùy tiện. ◇Đôn Hoàng biến văn tập : Bộc Dương chi nhật vi nhân tuần, dụng khước bách kim mang mãi đắc, bất tằng tử tế vấn căn do , , (Tróc Quý Bố truyện văn ).
♦Quyến luyến không rời, lưu liên. ◇Diêu Hợp : Môn ngoại thanh san lộ, Nhân tuần tự bất quy Vũ Công huyện trung tác , ().
♦Phiêu bạc, trôi nổi. ◇Liễu Vĩnh : Ta nhân tuần cửu tác thiên nhai khách, phụ giai nhân kỉ hứa minh ngôn , (Lãng đào sa mạn , Từ ).
♦Do dự. ◇Tục tư trị thông giám : Hữu ti gián Trần Khả thượng thư thỉnh chiến, kì lược viết: Kim nhật chi sự, giai do bệ hạ bất  đoán, tương tương khiếp nọa, nhược nhân tuần bất quyết, nhất đán vô như chi hà, khủng quân thần tương đối thế khấp nhi dĩ , : , , , , , (Tống Lí Tông Thiệu Định ngũ niên ).
♦Nấn ná, kéo dài thời gian. ◇Liêu trai chí dị : Nhân tuần nhị tam niên, nhi tiệm trưởng , (Phiên Phiên ) Nấn ná hai ba năm, đứa con lớn dần.