e-hvtd v2.0 (9175)

皇圖 hoàng đồ
♦Chỉ Hà đồ .
♦Bản đồ triều vua (thời phong kiến). Cũng chỉ vương triều.
♦Chỉ ngôi vua. ◇Cựu ngũ đại sử : Trẫm kim toản hoàng đồ, cung tu đế đạo , (Đường thư , Minh Tông kỉ tam ).