e-hvtd v2.0 (9175)

完聚 hoàn tụ
♦Sửa sang thành quách, tụ tập dân chúng. ◇Tả truyện : Đại thúc hoàn tụ, thiện giáp binh, cụ tốt thặng, tương tập Trịnh , , , (Ẩn Công nguyên niên ).
♦Đoàn tụ, đoàn viên. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Ngã hòa nhĩ tự ấu tương hứa, kim nhật hoàn tụ, bất túc vi kì , , (Quyển tam).