e-hvtd v2.0 (9175)

泡麵 phao miến
♦Mì ăn liền. § Ở Trung Quốc Đại Lục gọi là phương tiện miến 便, khoái thực miến .
♦Tục gọi nhu liệu điện toán (tiếng Anh: software) lấy cắp dùng liền là phao miến .