e-hvtd v2.0 (9175)

減少 giảm thiểu
♦Giảm bớt. ☆Tương tự: tài giảm . ★Tương phản: gia đa , tăng đa , tăng gia . ◇Hậu Hán Thư : Bỉ niên ngưu đa tật dịch, khẩn điền giảm thiểu, cốc giá pha quý, nhân dĩ lưu vong , , , (Túc Tông Hiếu Chương Đế kỉ ).