e-hvtd v2.0 (9175)

肉體 nhục thể
♦Thân mình, thân thể người ta. ◎Như: tinh thần thượng đích hỉ duyệt, thắng quá nhục thể đích mãn túc , 滿.
♦Ý nói thân hình béo mập. ◇Vương Nhân Dụ : Quý Phi tố hữu nhục thể, chí hạ khổ nhiệt , (Khai nguyên Thiên Bảo di sự , Hàm ngọc yết tân ).