e-hvtd v2.0 (9175)

隨便 tùy tiện
♦Tùy nghi. ◇Giả Tư Hiệp : Nhược trị xảo nhân, tùy tiện thải dụng, tắc vô sự bất thành , 便, (Tề dân yếu thuật , Viên li ).
♦Tự tiện, nhậm ý, không câu thúc. ◎Như: tha công tác đích thái độ ngận tùy tiện, nhất điểm dã bất nghiêm cẩn 便, .
♦Bất cứ, bất kể. § Cũng như nhậm hà , vô luận . ◇Tào Ngu : Giá cá thì hậu, tùy tiện nhất cá tiêu tức khả dĩ tạo thành phong ba, nhĩ yếu tiểu tâm , 便, (Nhật xuất , Đệ nhị mạc).
♦Giản tiện, giản đơn.