e-hvtd v2.0 (9175)

無所謂 vô sở vị
♦Không có gì là, không thể nói là. ◇Lão tàn du kí : Cứu dân tức sở dĩ báo quân, tự hồ dã vô sở vị bất khả , (Đệ thập cửu hồi).
♦Không đáng kể, không quan hệ. ◇Thanh Xuân Chi Ca : Ngã ma? Vô sở vị. Tùy tha môn chẩm ma bạn toàn hảo ? . (Đệ nhất bộ, Đệ nhị tam chương).