e-hvtd v2.0 (9175)

算法 toán pháp
♦Phương pháp kế toán. ◇Bắc sử : Duẫn vưu minh toán pháp, vi toán thuật tam quyển , (Cao Duẫn truyện ).