e-hvtd v2.0 (9175)

蹴然 thúc nhiên, xúc nhiên
♦Áy náy xấu hổ, bối rối không yên. ◇Trang Tử : Tử Sản thúc nhiên cải dong canh mạo viết: Tử vô nãi xưng : (Đức sung phù ) Tử Sản áy náy xấu hổ, thay đổi sắc mặt, bảo: Ngươi đừng nói chuyện ấy nữa.
♦§ Cũng đọc là xúc nhiên. Kính cẩn, cung kính. ◇Lễ Kí : Khổng Tử xúc nhiên tích tịch nhi đối viết: "Nhân nhân bất quá hồ vật, ..." : , ... (Ai Công vấn ).