e-hvtd v2.0 (9175)

畫然 hoạch nhiên
♦Rạch ròi, sáng láng. ◇Trang Tử : Kì thần chi hoạch nhiên tri giả khứ chi (Canh Tang Sở ) Đầy tớ thầy, hạng khôn ngoan rạch ròi, thầy đuổi hết.
♦Một chốc, một khoảng thời gian ngắn. ◇Liêu trai chí dị : Nữ cấp thị ngân châm sổ mai... Án huyệt thích chi, hoạch nhiên thống chỉ ... , (Thiệu nữ ) Cô gái vội mua mấy mũi kim bạc... Theo huyệt châm cứu thì một lát hết đau.