e-hvtd v2.0 (9175)

受持 thụ trì
♦Thuật ngữ Phật giáo: Lĩnh nhận trong lòng, giữ mãi không quên. ◇Uẩn Kính : Nhược phục hữu nhân văn thị kinh điển, tín tâm bất nghịch, kì phúc thắng bỉ, hà huống thụ trì tụng độc, vị nhân giải thuyết , , , , (Kim cương kinh thư hậu , Nhị).