e-hvtd v2.0 (9175)

四域 tứ vực
♦Giới hạn trong bốn bề. Chỉ ở trong vòng bốn hướng. ◇Trang Tử : Tri bất xuất hồ tứ vực (Đức sung phù ) Trí không ra khỏi bốn cõi.