e-hvtd v2.0 (9175)

芚愚 xuân ngu
♦Ngu xuẩn, dốt nát, đần độn. ◇Âu Dương Tu : Phục mông mỗ quan mẫn xuân ngu chi vô tự, gia phẩm mục chi duy ưu , (Tạ tư học sĩ khải ).