e-hvtd v2.0 (9175)

百衲 bách nạp
♦§ Cũng viết là bách nạp . Áo quần chắp vá bằng nhiều mảnh. Thường chỉ áo nhà sư.