e-hvtd v2.0 (9175)

不死藥 bất tử dược
♦Thuốc trường sinh. ◇Hoài Nam Tử : Nghệ thỉnh bất tử chi dược ư Tây Vương Mẫu, Hằng Nga thiết dĩ bôn nguyệt 羿西, (Lãm minh ) (Hậu) Nghệ xin bà Tây Vương Mẫu cho thuốc trường sinh bất tử, Hằng Nga uống trộm bay lên mặt trăng.