e-hvtd v2.0 (9175)

幕府 mạc phủ
♦Vốn chỉ doanh trướng của tướng soái khi làm việc ở ngoài. Sau phiếm chỉ phủ thự của quan lại bậc cao trong quân chính.
♦Mượn chỉ tướng soái.
♦Liêu thuộc, quan lại trong mạc phủ.
♦Quân phiệt nắm giữ chính quyền toàn quốc (Nhật Bổn, trước thời Minh Trị Thiên Hoàng).