e-hvtd v2.0 (9175)

蕭然 tiêu nhiên
♦Nhiễu loạn, không yên. ◇Hán Thư : Bắc biên tiêu nhiên khổ binh (Trương Thang truyện ).
♦Vắng lặng, tiêu điều. ◇Phạm Trọng Yêm : Mãn mục tiêu nhiên, cảm cực nhi bi giả hĩ 滿, (Nhạc Dương Lâu kí ).
♦Thưa thớt, trống trải. ◇Diệp Thích : Tấn phát tiêu nhiên, bôn tẩu vị dĩ, khả thán dã , , (Đề Lâm Tú văn tập ).
♦Sơ sài, giản lậu. ◇Lục Du : Duy dư sổ quyển tàn thư tại, Phá khiếp tiêu nhiên tiếu lão nô , (Tự tiếu ).
♦Tiêu sái, nhàn dật. ◇Tô Thức : Ái kì ngữ thanh giản, tiêu nhiên hữu xuất trần chi tư , 姿 (Du Huệ San thi tự ).