e-hvtd v2.0 (9175)

干雲 can vân
♦Lên tới tận trời xanh.
♦Hình dung khí phách cao lớn. ◇Liêu trai chí dị : Lang quân nghĩa khí can vân, tất năng bạt sanh cứu khổ , (Niếp Tiểu Thiến ).